ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นางสาววรารัตน์ วรรณวงศ์
นางสาววรารัตน์ วรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Head Of Business Development Section
cmu mail: chinarom.w@cmu.ac.th โทร 053-942857

 

นายภาคิน คำสุรินทร์

นายภาคิน คำสุรินทร์
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานประกันคุณภาพและติดตามประเมินผล
cmu mail: pakin.k@cmu.ac.th
โทร 053-942857

 

นายอภิรักษ์ อินทารส

นายอภิรักษ์ อินทารส
พนักงานช่าง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
cmu mail: apirak.i@cmu.ac.th โทร 053-942857