ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้
cmu mail: rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
โทร 053-942874

 

นางสาวอุษา ยาสิทธิ์

นางสาวอุษา ยาสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานวิจัยและที่ปรึกษา
cmu mail: usa.yasid@cmu.ac.th
โทร.053-942872

 

นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ

นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: sirirat.c@cmu.ac.th

 

นายมนตรี วงค์ใหม่

นายมนตรี วงค์ใหม่
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: montree.w@cmu.ac.th

 

นายณัฐพงศ์ คำกลม

นายณัฐพงศ์ คำกลม
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: nuttapong.kh@cmu.ac.th h

 

นางสาวอ้อมใจ อุส่าห์

นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: