• Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                              

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        หลักสูตรการอบรม
          ประจำปี พ.ศ.2560

Download ใบสมัคร (.pdf file)Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)


 


 

สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น
ส่วนลดสุดพิเศษ
ห้องพักราคาเพียง 800 บาทต่อคืน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
053-942881-4,081-8826411 ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(แม่บ้าน)


ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

>

โครงการ "การจัดการบริหารธุรกิจร้านกาแฟ
เบื้องต้น"


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จัดประชุมสรุปและวางแผนงานด้านแรงงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสื่อสารสาธารณะ โครงการพลัง
ปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน


สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017

งานสภาพนักงานสัญจรครั้งที่2 ประจำปี2560

จัดอบรมหลักสูตร " การบริหารงาน
ทรัพยากร มนุษย์และความท้าทายของ
HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0กิจกรรม QA Show & Share


โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


การสัมมนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
โลจิสติกส์ สู่การเป็น Smart Logistics มืออาชีพ


ข่าวเพิ่มเติม »


งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม
Download

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com