• Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »บริการห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

*ผู้ปกครอง, นักเรียน, นักศึกษา, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดงานประชุมของสำนักบริการวิชาการ
800 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

**บุคคลทั่วไป ในราคา 900 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า
----------------------------------------------------------
ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวดี!!!! สำหรับพี่น้องข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่


 

สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น
ส่วนลดสุดพิเศษ
ห้องพักราคาเพียง 800 บาทต่อคืน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
053-942881-4,081-8826411 ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

----------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งพนักงานช่าง

----------------------------------------------------
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

----------------------------------------------------
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

----------------------------------------------------


Download รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ (PDF file)แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
--------------------------------------------------

ถ่ายทอดสดการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
--------------------------------------------------

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11
“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ
พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

-------------------------------------------------


ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากศูนย์ปฏิบัติการรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน(Regional operation Center, ROC)
--------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม »

 

 


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่ 3/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-------------------------------------------------

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2560 แด่อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

--------------------------------------------------

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2560 แด่ผู้อำนวยการสำนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

--------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

--------------------------------------------------

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2560 แด่รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

--------------------------------------------------

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2560 แด่อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

--------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com