• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        ปฎิทินการใช้ห้องประชุม
ประชุมสรุปเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


อบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด
เชิงปฏิบัติการ สำหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม”อบรม Food Photography Workshop


อบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
และผู้ทำบัญชี (CPD)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือ เขต 1กิจกรรม QA Cur Family


การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกาแฟ "Coffee and talks"


การประชุมสัมมนาผู้นำคริสตจักร องค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น "500ปี
แห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ"การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


อบรมสัมมนาหลักสูตร
"มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ"พิธีมอบทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560การประชุมวิชาการช่างเครื่องช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2561การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือ
และตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าวเพิ่มเติม »


กิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและ
เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Guangxi university
Ph.D. program รุ่นที่ 1ร่วมพิธีทำบุญอาคารจอดรถถนนสุเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1Training นวัตกรรมการบริหารอปท.


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบ E-Humanities ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ


ร่วมงาน “หมู่บ้านล้านนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา


การแสดงความขอบคุณผู้บริหารครบวาระ
และต้อนรับผู้บริหารวาระใหม่ประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมด้าน
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)ประชุมเตรียมความพร้อมภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)บุคลากร สำนักบริการวิชาการ ร่วมกันทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง


ประชุม-สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนว
CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ ปี 2560การประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน๑ ระยะ๒๐ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย(ประเภทห้องประชุม)


ข่าวเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com