• Click!! เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ


  Download ใบสมัครโครงการ สปชต รุ่นพิเศษ "สานสัมพันธ์"

  (เฉพาะข้าราชการที่เคยเข้าร่วมโครงการระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 เท่านั้น)

 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        


แบบฟอร์มการประเมิน ITA2560
(หน่วยงานภาครัฐ)
 Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)
Click!! เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ
(เฉพาะข้าราชการที่เคยเข้าร่วมโครงการระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 เท่านั้น)
Download ใบสมัครโครงการ สปชต รุ่นพิเศษ "สานสัมพันธ์"


 

 


งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น1/2561


พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561


ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทาง วิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 6


บุคลากรทำความดีเก็บของคืนลูกค้า
ห้องประชุม


นำเสนอผลการติดตามประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560


ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม
ครบรอบ 39 ปี


โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารองค์กร


จัดอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสำนักบริการวิชาการ (E-UNISERV)


ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี

อดีตรองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนก.พ.
พร้อมครอบครัวให้เกียรติมาใช้บริการห้องพัก


มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
แด่รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ข่าวเพิ่มเติม »

 

งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com