• Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »
----------------------------------------------------------
หลักสูตรการอบรม ประจำปี พ.ศ.2560

Download ใบสมัคร (.pdf file)
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)ขอมอบสิทธิพิเศษ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

*ลูกช้างศิษย์เก่า มช. และครอบครัว
   ราคาพิเศษ 800 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า
**บุคคลทั่วไป ในราคา 900 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า
***ห้องพัก VIP ราคาพิเศษ 1,800 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า
----------------------------------------------------------
ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวดี!!!! สำหรับพี่น้องข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่


 

สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น
ส่วนลดสุดพิเศษ
ห้องพักราคาเพียง 800 บาทต่อคืน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
053-942881-4,081-8826411 ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)

----------------------------------------------------
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

----------------------------------------------------
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

----------------------------------------------------

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาครั้งที่ 3

--------------------------------------------------

ต้อนรับคณะจาก Faculty of Tourism & Hospitality Management, Pannasastra University of Cambodia (PUC)
--------------------------------------------------

สถาบันภาษา จัดงานครบรอบ5ปี
สัมพันธ์ไทย-จีน

--------------------------------------------------

บรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตอุดมคติไทย
กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ บัณฑิต
อุดมคติไทยกับการพัฒนาจิตอาสาและ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
บัณฑิตไทยไม่โกง”

--------------------------------------------------

การสัมมนา “มหาวิทยาลัยโปร่งใส
บัณฑิตไทยไม่โกง”

--------------------------------------------------

การประชุมแม่ข่ายร่วม สรุปผลการดำเนินงาน
เครือข่ายสถาบันอุมศึกษาเขตภาคเหนือ เพื่อการ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปี2558-2559

--------------------------------------------------

ค่ายวิสดอมพลัส และค่ายปั้นฝันซ้มเมอร์ 2017 (เชียงใหม่) BEWISE ACADEMY COURSE
--------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัว
สำหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากร
บุคคลในธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น

--------------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ”
สู่ความเป็นเลิศ

--------------------------------------------------

ข่าวเพิ่มเติม »


เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัวรักษาการแทนอธิการบดี
--------------------------------------------------

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

--------------------------------------------------

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนหน่วย
กำลังลาดตระเวนป้องกัน และแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

--------------------------------------------------

แสดงความยินดี เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
--------------------------------------------------

แสดงความยินดี เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
--------------------------------------------------

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ
เพื่อสร้างผลงาน (Self and work
Improvement) รุ่นที่1

--------------------------------------------------

ข่าวเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม
Download

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com