สำนักงานสำนัก

สำนักงานสำนัก


 

นางอรกานต์ ไชยยา

นางอรกานต์ ไชยยา
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: orakarn.c@cmu.ac.th โทร 053-942875

 

นายนิคม หล้าอินเชื้อ

นายนิคม หล้าอินเชื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์
cmu mail: nikom.l@cmu.ac.th
โทร. 053-942879

 

นางสาวอรพินท์ ใจแค้น

นางสาวอรพินท์ ใจแค้น
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
cmu mail: orapin.pr@cmu.ac.th
โทร 053-942897

 

นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม

นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
cmu mail: nuttarudee.r@cmu.ac.th
โทร 053-942856

 

นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ

นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ
นักการเงินและบัญช
cmu mail: arunwan@chiangmai.ac.th
โทร 053-942897

 

นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน

นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน
นักการเงินและบัญชี
cmu mail: janthakran.ph@cmu.ac.th

 

นางสาวเจติยา สกุลปั่น

นางสาวณิชานาฎ อัคจร
นักการเงินและบัญชี
cmu mail:

 

นางสาวเกศวรรณ แปงคำ

นางสาวเกศวรรณ แปงคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: ketsawan.aung@cmu.ac.th

 

นางสาวเขมณัฎฐ์ จันทร์ขาว

นางสาวเขมณัฎฐ์ จันทร์ขาว
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail:

 

นายอาทิตย์ คำหล้า

นายอาทิตย์ คำหล้า
พนักงานธุรการ
cmu mail: artit.k@cmu.ac.th

 

นายภัทรดนัย ศึกษา

นายภัทรดนัย ศึกษา
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: pasdanai.s@cmu.ac.th

 

นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส

นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: nuengphiwat.suksai@cmu.ac.th

 

นายวีระพงษ์ บุญมี

นายวีระพงษ์ บุญมี
พนักงานช่าง
cmu mail: veerapong.b@cmu.ac.th

 

นายเจษฎา หล้าอินเชื้อ

นายเจษฎา หล้าอินเชื้อ
พนักงานช่าง
cmu mail: jedsada.lh@cmu.ac.th

 

นายรัชฎากรณ์ สิงห์คราช

นายรัชฎากรณ์ สิงห์คราช
พนักงานช่าง
cmu mail:

 

นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์

นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
cmu mail: wisanu.h@cmu.ac.th

 

นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย

นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
cmu mail: tongyou.sr@cmu.ac.th

 

นายวิดิษฐ์ คชสาร

นายวิดิษฐ์ คชสาร
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นายจีรพงษ์ คำมีมูล

นายจีรพงษ์ คำมีมูล
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: