ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือน
ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ
วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน


ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. การบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการ
    ให้บริการวิชาการ
4. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์

ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม
    ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

ค่านิยม : UNISERV

UNI = Unity   ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม
S = Service Mind    การให้บริการด้วยจิตบริการ
E = Excellent          การให้บริการวิชาการด้วยความเป็นเลิศ
R = Responsibility  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
V = Values to Customers การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่า
                                        แก่ลูกค้า

 

สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและ
    ภายนอก
2. จัดอบรม ประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
    เอกชน
3. เป็นหน่วยติดต่อประสานงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
4. เป็นศูนย์กลางรองรับการบริการห้องพัก ห้องประชุมของ
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม
Download

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com