คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธาน
กรรมการ
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณพัลลภ แซ่จิว
คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณนพพร  พิชา
คุณนพพร พิชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ