คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
กรรมการ
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการ
คุณพัลลภ แซ่จิว
คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการ
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
กรรมการและเลขานุการ