ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

สถาบันภาษา จัดงานครบรอบ5ปี
สัมพันธ์ไทย-จีน


View details »

บรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตอุดมคติไทย
กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ บัณฑิต
อุดมคติไทยกับการพัฒนาจิตอาสาและ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
บัณฑิตไทยไม่โกง”


View details »

การสัมมนา “มหาวิทยาลัยโปร่งใส
บัณฑิตไทยไม่โกง”


View details »

การประชุมแม่ข่ายร่วม สรุปผลการดำเนินงาน
เครือข่ายสถาบันอุมศึกษาเขตภาคเหนือ เพื่อการ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปี2558-2559


View details »

ค่ายวิสดอมพลัส และค่ายปั้นฝันซ้มเมอร์ 2017
(เชียงใหม่) BEWISE ACADEMY COURSE

View details »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัว
สำหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากร
บุคคลในธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น

View details »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ”
สู่ความเป็นเลิศ


View details »

แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

View details »

ถ่ายทอดสดการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

View details »

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ
พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

View details »

 

current page 1 >>2

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com