ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการห้องประชุม ในการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมอินทนิล Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม