ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริการวิชาการ มช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเลขานุการสำนักฯ นางอรกานต์ ไชยยา
และบุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเม็งราย 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ในฐานะการเป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษา
สำนักฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลาง และนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นข้อมูลเพื่อเป็นวางแผนประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป
ภาพกิจกรรม