ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 59 โอกาสแห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณอรกานต์ ไชยยา รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ คุณภาคิน คำสุรินทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและติดตามประเมินผล
พร้อมทั้งหัวหน้างานฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 59 โอกาสแห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
ภาพกิจกรรม