( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include(navbar.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\News\61\9\21 secertary.php on line 44
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0160683544{main}( )..\21 secertary.php:0

( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'navbar.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\News\61\9\21 secertary.php on line 44
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0160683544{main}( )..\21 secertary.php:0

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
สำนักบริการวิชาการ มช จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักฯ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณกรุณา บุญญพันธุ์
เลขานุการสำนัก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี
กล่าวเปิดงานและพร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ
แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง
ภาพกิจกรรม