( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include(navbar.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\News\61\9\21 china.php on line 44
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0310680664{main}( )..\21 china.php:0

( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'navbar.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\News\61\9\21 china.php on line 44
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0310680664{main}( )..\21 china.php:0

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

สถาบันขงจือในการจัดงาน "เริ่มแล่นเรือใบ" วันสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ "มนต์เสน่ห์ดอกไม้บานคืนพระจันทร์เต็มดวง"
วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากสถาบันขงจือในการจัดงาน "เริ่มแล่นเรือใบ" วันสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ "มนต์เสน่ห์ดอกไม้บานคืนพระจันทร์เต็มดวง"
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันไหว้พระจันทร์ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช
ภาพกิจกรรม