ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม


Agenda   Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942874-5  
E-mail : uniserv.training@gmail.com
           *หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หมายเหตุ :

 1. 1. ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมควรได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนที่จะส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
      หากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตามกำหนดการสามารถส่งผู้แทนท่านอื่นเข้าอบรมได้ โดยแจ้งรายละเอียดมายัง  E-mail : uniserv.training@gmail.com
      (แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วันทำการ)
  2. ค่าลงทะเบียนกรณีจากหน่วยงานภาครัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
      ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554
  3. กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2. 4. กรณีจากหน่วยงานเอกชน ห้างร้าน บริษัทที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Public Training) แม้บุคลากรนั้นจะเข้ามาทำงานในวันแรก
 3.     หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทางโดยรถยนต์) ไปลดหย่อนภาษีได้ 200%   
 4.     ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545
 5. 5. กรณีจากหน่วยงานอื่น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน

               ** โปรดแต่งกายสุภาพ และกรุณานำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมเป็นห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น **