• โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ (สปชต.)


  สมัครเข้าร่วมโครงการ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942874

  โทรสาร 053-942874

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
    

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม


Agenda   Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม


     Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     Brochure   TOR 
 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942874-5  
E-mail : uniserv.training@gmail.com
           *หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หมายเหตุ :

 1. 1. ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมควรได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนที่จะส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
      หากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตามกำหนดการสามารถส่งผู้แทนท่านอื่นเข้าอบรมได้ โดยแจ้งรายละเอียดมายัง  E-mail : uniserv.training@gmail.com
      (แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วันทำการ)
  2. ค่าลงทะเบียนกรณีจากหน่วยงานภาครัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
      ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554
  3. กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 2. 4. กรณีจากหน่วยงานเอกชน ห้างร้าน บริษัทที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Public Training) แม้บุคลากรนั้นจะเข้ามาทำงานในวันแรก
 3.     หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทางโดยรถยนต์) ไปลดหย่อนภาษีได้ 200%   
 4.     ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545
 5. 5. กรณีจากหน่วยงานอื่น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน

               ** โปรดแต่งกายสุภาพ และกรุณานำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมเป็นห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น **


 


งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม
Download

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com