สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน

พันธกิจ

1. การบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการ ให้บริการวิชาการ
4. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์

ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

ค่านิยม : UNISERV

UNI = Unity   ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม
S = Service Mind    การให้บริการด้วยจิตบริการ
E = Excellent          การให้บริการวิชาการด้วยความเป็นเลิศ
R = Responsibility  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
V = Values to Customers การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
2. จัดอบรม ประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นหน่วยติดต่อประสานงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
4. เป็นศูนย์กลางรองรับการบริการห้องพัก ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่