สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน
subhattara.p@cmu.ac.th

นายคงกฤษณ์ แป้นไทย
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวอภิณห์ชยา อนันตชยากร
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวนริศรา คำมา
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาววรินยุพา ตาแสน
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวนภัส ไปเร็ว
เจ้าหน้าที่โครงการ