Download หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนา

Download เอกสารโครงการฯ

Download เอกสารตอบรับการประชุมสัมมนา

Downloadเอกสารประกอบการประชุม  Section1: Community Engagement@CMU โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
                                                            Section2: Cooperate Social Responsibility CSR โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
                                                            Section3: การทำงานวิชาการรับใช้สังคมกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย อาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์
                                                            Section4: STeP กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.uniserv.cmu.ac.th