คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ
นายณรงค์  คองประเสริฐ
คุณณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการ
รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ