สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND


ทำเนียบผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ)

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
1  กุมภาพันธ์ 2533 - 30 กันยายน 2535

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

วาระการดำรงตำแหน่ง
1  ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2543

 

รองศาสตราจารย์ น.พ.วัชระ รุจิเวชพงศธร

รองศาสตราจารย์ น.พ.วัชระ รุจิเวชพงศธร

วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์


วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2547 - 9 พฤศจิกายน 2555

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
10 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2559

 

รองศาสตราจารย์ น.พ.อำนาจ           อยู่สุข์

รองศาสตราจารย์ น.พ.อำนาจ อยู่สุข

วาระการดำรงตำแหน่ง
10 พฤศจิกายน 2559 - 9 พฤศจิกายน 2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

วาระการดำรงตำแหน่ง
10 พฤศจิกายน 2560  -  ปัจจุบัน