งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2552
.
โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม และประเมินผลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (10 แห่ง)
หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
ระยะเวลาศึกษา  ปีงบประมาณ 2553
   
ที่ปรึกษา ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์     อังกสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

รศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
คณะนักวิจัย   

ศ.ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์  ศ.สุรพล       ดำริห์กุล  รศ.ดร.ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์ 
รศ.ดร.ต่าย เซี่ยงฉี  รศ. สิริเกียรติ  รัชชุศานติ  รศ.ดร. อรรนพ  พงษ์วาท
อ.สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์  ดร.ณิชารีย์  ใจคำวัง

  อ.คณิต  ธนูธรรมเจริญ อ.สมบูรณ์  เดชคุณมาก นายสมพันธ์  ภัทรกมล 
พล.อ.ต.เกษมศักดิ์  เอมเอี่ยม  นางอรกานต์  ไชยยา  นางบานจิตร  สายรอคำ
นางสาวสิริรัตน์   ชนะญาติ
   
วัตถุประสงค์การศึกษา..

(1) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

  ......ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
  (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ
     “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”
  (3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการฯ
     ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
  .....
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
โครงการผลิตสื่อโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
ระยะเวลาศึกษา 

มีนาคม-พฤษภาคม  2553 

   
คณะนักวิจัย    คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ.. เพื่อผลิตสื่อจากองค์ความรู้ของโครงการหลวง จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 2 รูปแบบ
  เพื่อใช้สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ศศช. ใน ศศช. ที่ตนรับผิดชอบ
   
   
   
 

      

  .. .
โครงการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หน่วยงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
ระยะเวลาศึกษา  มกราคม - มิถุนายน 2553
   
ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย   

ศาสตราจารย์  ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์ 

  ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี  รองศาสตราจารย์
ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์   อาจารย์สิริลักษณ์   วรรธนะพงษ์ 
อาจารย์ณิชารีย์  ใจคำวัง  
  นายสมพันธ์  ภัทรกมล  นางอรกานต์ ไชยยา  นางสาวชินารมย์ วรรณวงศ์       
  นางบานจิตร สายรอคำ   นางสาวศุภธิดา ศิริวงศ์
   
วัตถุประสงค์การประเมิน.... 1) เพื่อประเมินคุณภาพและผลการดำเนินงานตามพันธกิจ 9 ประการ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ หลังจากที่ได้นำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  มาใช้ระหว่าง
ปีการศึกษา พ.ศ.2550-2551
  2) เพื่อประเมินปัจจัยป้อนและกลไกที่ส่งผลต่อคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทั้งระดับความเหมาะสมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ในห้วงเวลาระหว่างปีการศึกษา พ.ศ.2550-2551
 
     
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) เทศบาลตำบลแม่ยวม ปีงบประมาณ 2552
หน่วยงานสนับสนุน  เทศบาลตำบลแม่ยวม
   
ระยะเวลาศึกษา  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
   
คณะนักวิจัย    ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญานุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล พล.อ.ต. เกษมศักดิ์ เอมเอี่ยม นายสมพันธ์ ภัทรกมล
  นางอรกานต์ ไชยยา นายธรรมวัตร พรมเสน นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ
  นางสาวธิดารัตน์ พินิจวัฒน์ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
   
วัตถุประสงค์การประเมิน.... 1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยวม ตามแผนพัฒนาสามปี
      (พ.ศ.2552-2554) เฉพาะปีงบประมาณ 2552
  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลแม่ยวมในภาพรวม และ
    ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
    ตามตัวชี้วัดที่เลือกเฉพาะปีงบประมาณ 2552
   
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2553  
หน่วยงานสนับสนุน  เทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 89 แห่ง
   
ระยะเวลา สิงหาคม - ตุลาคม  2553
   
คณะนักวิจัย ศาสตรจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักบริการวิชาการ
  เครือข่ายผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม
   
วัตถุประสงค์การศึกษา

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล

  2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการประชาชนในเทศบาล
   
   
   
     

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
ระยะเวลา 2 มิถุนายน -  30  กันยายน 2553
   
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์    อังกสิทธิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  ศาสตราจารย์สุรพล  ดำริห์กุล  
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย  เซี่ยงฉี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นธการกิจกุล อาจารย์สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ  
อาจารย์ ดร.ณิชารีย์    ใจคำวัง ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิรชัย  บูรณะฤทธิ์ทวี อาจารย์กันทนา แก้วศรี
นางอรกานต์  ไชยยา นางบานจิตร สายรอคำ นายพงศ์วัชร   ฟองกันทา นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ 

     
วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
     (องค์การมหาชน)

 

  2) เพื่อทราบปัญหา ข้อจำกัดของการดำเนินงานการให้บริการ และแนวทางการปรับปรุง
    การบริการของสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป