งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2551
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ
์จากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน (Rope Way)เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
หน่วยงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ระยะเวลาศึกษา  ตุลาคม 2550 – มีนาคม  2551        
   
คณะนักวิจัย    ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์และคณะ
   
วัตถุประสงค์การศึกษา ..... 1) ผลกระทบในมิติด้านทิศทาง และความรุนแรงของโครงการในแต่ละช่วงช่วงเวลา
  2) ผลกระทบในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมด้านคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ของ
    มนุษย์และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
   
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
1
โครงการนิเทศการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
ระยะเวลา

12 มีนาคม - 9 มิถุนายน 2551

   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
  และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษารวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง การจัดทำ
    ฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการผลิตสื่อสำหรับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
    เกิดประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ ชีวิต และความ
    เป็นอยู่รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่างๆ
    ทั้งในรูปแบบของกายภาพและพื้นที่เสมือน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการรู้ (To-know)
    การเรียนรู้ (To-learn) และการถ่ายทอดปรับเปลี่ยน (Transform) ร่วมกันภายใต้กระบวน
    ทัศน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
     

โครงการการผลิตต้นฉบับสื่อ โครงการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 
ระยะเวลา
ในปีงบประมาณ 2551 
 

 

คณะนักวิจัย
คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อพัฒนาสื่อจากองค์ความรู้ของโครงการหลวงสำหรับสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้
    ของครู  ศศช.      
  2) เพื่อประเมินสื่อจากองค์ความรู้ของโครงการหลวงในด้านโครงสร้างและคุณภาพของสื่อ
     
รายงานสรุปผลการประเมินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเรียนรู้ภาษาไทย” ในพื้นที่โครงการหลวง  
โครงการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 
ระยะเวลา
26 – 27  กุมภาพันธ์  2551
 
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์  ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะสำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              

 
วัตถุประสงค์การศึกษา

1) เพื่อมุ่งให้ ครู ศศช. ครูนิเทศก์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ในเทคนิคกระบวนการสอน
    ภาษาไทยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน และประชาชน
    บนพื้นที่สูง

 
2) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
    การเรียนรู้ ของครู ศศช. ครูนิเทศก์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     

รายงานผลการประเมินผลการจัดงาน “งานโครงการหลวง 2551”

   
หน่วยงานสนับสนุน 

คณะกรรมการจัดงาน “งานโครงการหลวง 2551”

   
ระยะเวลา พ.ศ. 2551
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
  และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ 
   
วัตถุประสงคการประเมิน 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดงานโครงการหลวง 2551
  ....ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดงานโครงการหลวง
หน่วยงานสนับสนุน 

มูลนิธิโครงการหลวง

   
ระยะเวลา พ.ศ. 2551
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
  และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงคการประเมิน 1) เพื่อติดตามผลและประเมินผลหลังการจัดงานโครงการหลวง  พ.ศ.2551 
  2) เพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดงานโครงการหลวงในปี  2551
    ให้มีประสิทธิภาพ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม