งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2549
1
โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับโครงสร้างการผลิต 
จังหวัดตาก
หน่วยงานสนับสนุน  สำนักงานจังหวัดตาก
   
ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
คณะนักวิจัย คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อทบทวนศักยภาพการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ชายแดน
จังหวัดตาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม
   
1 รายงานผลการประเมินผลการจัดงาน “งานดอยคำโครงการหลวง 2549”
หน่วยงานสนับสนุน  คณะกรรมการจัดงาน “งานดอยคำโครงการหลวง 2549”
   
ระยะเวลา พ.ศ. 2550
   
คณะนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  และเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์การประเมิน 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดงาน “งานดอยคำโครงการหลวง 2549”
  ....ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
โครงการวิจัย การศึกษาและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง
หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
คณะนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์ และคณะ

   
วัตถุประสงค์การวิจัย ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบ
  การจัดการท่องเที่ยวและเสนอแนะแนวทางจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ และวัฒนธรรม
  ของพื้นที่โครงการหลวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม