ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ร่วมงาน “หมู่บ้านล้านนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

อ่านเพิ่มเติม »

การแสดงความขอบคุณผู้บริหารครบวาระ และต้อนรับผู้บริหารวาระใหม

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมเตรียมความพร้อมภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ ร่วมกันทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุม-สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

อ่านเพิ่มเติม »

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนว CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน๑ ระยะ๒๐ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com