ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

กิจกรรม “ดอยสวยด้วยพฤกษา”

อ่านเพิ่มเติม »

ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมแผนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะอาคันตุกะ ร่วมกันหารือ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้เข้าอบรมจากศาลอุธรณ์ ภาค 5

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักบริการวิชาการถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดทำ งบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area-Based)

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบรอบ ๓๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๔๙ ปี

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com