ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม »

รับมอบข้อสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

มช. ลงนามร่วม สถาบันอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ต่อต้านทุจริต

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย แห่งที่๒

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการบริการ (service innovation)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com