ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ ร่วมกันทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุม-สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

อ่านเพิ่มเติม »

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนว CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน๑ ระยะ๒๐ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทย(ประเภทห้องประชุม)

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะวิจัย โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ
สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตร GXU-CMU MBA Exchange Program รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนา ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ : การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์
และการจัดทำ CMU Branding

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม »

รับมอบข้อสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

มช. ลงนามร่วม สถาบันอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ต่อต้านทุจริต

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย แห่งที่๒

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการบริการ (service innovation)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน

อ่านเพิ่มเติม »

 

1 >>  ...9

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com