ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

กิจกรรม International Exchange Program Show&Share

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ จากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน....

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการวิจัย"ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง...

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com