ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

กิจกรรม QA Cur Family

อ่านเพิ่มเติม »

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกาแฟ "Coffee and talks"

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมสัมมนาผู้นำคริสตจักร องค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น "500ปี แห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ"

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมสัมมนาหลักสูตร "มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ"

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมวิชาการช่างเครื่องช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง ตอนที่1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ"

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com