ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมขับเคลื่อนและติดตามประเมินคุณภาพองค์กร
ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการความรู้ KM to Innovation

อ่านเพิ่มเติม »

รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่๕๒

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมโครงการ QA Cur family ครั้งที่๑

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสรุปเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด เชิงปฏิบัติการ สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม”

อ่านเพิ่มเติม »

อบรม Food Photography Workshop

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD)

อ่านเพิ่มเติม »

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com