ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนา ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากศูนย์ปฏิบัติการรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน(Regional operation Center, ROC)

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CMU KM Day ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมสัมมนาวิชา การล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่2 "ล้านนากับเพือนบ้าน"

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่นชิงชนะเลิศ
กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่  7

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหมจัดประชุมการจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและ
ทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร และนักพูดอย่างมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรม"โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสเต็มศึกษา ครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ "พฤกศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต"

อ่านเพิ่มเติม »

ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมในหัวข้อ Marketing Go

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาหาร และสถานที่ "การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่7"

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com