ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

การประชุมการสร้างเครือข่ายกาแฟอะราบิกาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน๑

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ CM-PMAP

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการและบรรยายพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Healthy University

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา"

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทฤษฎีวิธีการเรัยนรู้ที่เน้นการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2560 การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน 360°

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะจาก Faculty of Tourism & Hospitality Management, Pannasastra University of Cambodia (PUC)

อ่านเพิ่มเติม »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com