ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

การประชุมสรุปผล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา 22 สถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่3)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
อ่านเพิ่มเติม »

การจัดประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม »

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com