ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ(Service Excellence)...

อ่านเพิ่มเติม »

Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover....

อ่านเพิ่มเติม »

เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม »

กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจำปี ๒๕๖๐ "ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ"

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com