ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561"
สำนักบริการวิชาการ มช.จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร
ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า อาคาร Green Nimmam CMU Residence
ภาพกิจกรรม