ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการอย่างมืออาชีพ ยุค 4.0Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดโครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การบริการอย่างมืออาชีพ ยุค 4.0 เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และวิธีการต่างๆ
เกี่ยวกับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2 อาคาร Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม