ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดอบรมโครงการอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหลักการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง มีทักษะและความสามารถในการพูด เกิดความมั่นใจ
ในการทำหน้าที่พิธีกร และทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อ.นวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ และ อ.นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม