ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวข้อ “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจาก จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดประชุมหัวข้อ “บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน”
โดยได้รับเกียรติจากคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่านภาพกิจกรรม