ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
คุณศรีสมร กสิศิลป์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณจิระชัย ศรีจันทร์ดร ประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ ร่วมกล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน กพ. คุณปภาวิน เพชรนิล ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ
ร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๙มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน ประกอบด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๓ คน ข้าราชการตำรวจ ๓๔ คน ข้าราชการพลเรือน ๑๖ คน

 

 ภาพกิจกรรม