สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ ศูนย์บริหารงานวิจัย มาจัดโครงการอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาจำนวน 600 คน  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม