สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดงาน Open House "UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018”
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Open House "UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018” 
เนื่องในโอกาสสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือ Green Nimman CMU Residence รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
พร้อมทั้งกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"UNISERV CMU&Green Nimman CMU Residence " ได้มีการขยายและปรับหน้าที่การให้บริการเพื่อตอบแทนสังคมด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยจิตบริการ และสร้างคุณค่าการให้บริการ
ด้วย "นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)" และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแนะนำการให้บริการและผลงานกิจกรรม
ของฝ่ายต่างๆ ผ่านการแสดงนิทรรศการ พาเยี่ยมชมสถานที่ห้องพัก/ห้องประชุม มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านงานที่ปรึกษา งานติดตามประเมินโครงการ
งานหลักสูตรการฝึกอบรมฯ งาน USR ของ UNISERV หรือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุม รองรับการจัดประชุม สัมมนา งานจัดเลี้ยง
งานเลี้ยงงานแต่งงาน ของ Green Nimman CMU Residence โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการวิชาการและของมหาวิทยาลัย ต่อไป อีกทั้ง Green Nimman CMU Residence
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ UNISERV CMU ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
และเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard ในงานสัมมนา“MICE Standard day 2018” ประจำปี 2561
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีห้องประชุมที่ผ่านการประเมิน จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมทองกวาว ห้องประชุมอินทนิล
และห้องประชุมฝ้ายคำ และชื่อ Green Nimman CMU Residence จะปรากฏอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และจะได้รับการประชาสัมพันธ์
ไปทั่วโลกในฐานะสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากล

ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน พวกเราชาว UNISERV CMU ขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สื่อมวลชน ผู้บริหาร อดีผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน Open House "UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018”ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ Link
ภาพกิจกรรม