ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Unlock Your Power and Leader DevelopmentGreen Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Unlock Your Power and Leader Development ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม