ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากกองบริหารงานบุคคล มช.
ในการเป็นสถานที่จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู สำหรับสำนัก/ศูนย์ สถาบัน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม