ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากร นำทีม STAFF
ไปต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อไปรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมทั้งหมด 117 คนมาทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
"สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) ยินดีต้อนรับท่านข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยความยินดียิ่ง"
ภาพกิจกรรม