ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น1/2561 ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
และบุคลากรของสำนักบริการวิชาการร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 31 คน ข้าราชการตำรวจ 45 คน ข้าราชการพลเรือน 41 คน
ภาพกิจกรรม