ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริม ขับเคลื่อนและติดตามประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2561
Green nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มช.) ได้รับเกียรติจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริม ขับเคลื่อนและติดตามประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2561 และการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านต่างๆ วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน Green nimman CMU Residence ขอขอบคุณและยินดีให้บริการทุกๆท่าน
ภาพกิจกรรม