ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมสรุปเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมสรุปเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเปิดงานโครงการหลวงในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
โดยมีการตรวจเส้นทางเสด็จฯในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว Green Nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาพกิจกรรม