ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินสมทบโครงการตามรอยจอบแรก ครั้งที่ 10
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เพื่อมอบเงินสมทบโครงการตามรอยจอบแรก ครั้งที่ 10 ให้กับ สำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการภาพกิจกรรม