ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่
จัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่านภาพกิจกรรม