ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่15,16
ในการเป็นสถานที่จัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 ขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม