ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการความรู้ KM to Innovation
Green nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มช.) ได้รับเกียรติจาก กองบริหารงานบุคคล กองกลาง ให้เป็นสถานที่ในการจัดโครงการอบรม
หลักสูตร การจัดการความรู้ KM to Innovation ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม