ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มช. โดย งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
โดยมี รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดงานและร่วมออกกำลังกาย ในวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร Green Nimman CMU Residence
ภาพกิจกรรม